Kliendi õigused

Kliendi kohustused


Klientide andmete töötlemine


Töötleme Teie isikuandmeid, kui registreerite aja vastuvõtule, kasutate teenuseid või suhtleme e-posti teel. Kõiki isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse, kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest. 


Kui registreerite omale aja vastuvõtule, siis registreerimisel teeb tervishoiuteenuse osutaja ehk Ambromed kliinik Teie isikukoodi alusel päringu tervise infosüsteemi. Päringu tegijaks on selleks volitatud Ambromed kliiniku töötaja. Päringuga tehakse isikutuvastus ning vajadusel kontrollitakse ravikindlustuse ja saatekirja olemasolu.  Teie teistele terviseandmetele vastuvõtu registreerijal ligipääs puudub.
Kui olete vastuvõtule tulemas perearsti saatekirja alusel, siis võidakse teha samasugune päring ka vastuvõtuaja lähenedes või vastuvõtupäeval- kontrollime uuesti ravikindlustuse olemasolu ja saatekirja. 


Kodulehekülje külastamisel kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu IP-aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kasutame teavet, et kodulehekülge arendada ja muuta kasutajasõbralikumaks. 

Klientide andmeid kogutakse kvaliteetse raviteenuse osutamiseks ning säilitatakse vastavalt seadusele. Eesti Tervisekassale (suunanud perearstile) väljastatakse igakuiselt andmed vastuvõttude kohta digitaalselt. Rehabilitatsiooniteenuse klientide andmed saadetakse igakuiselt vastavalt Sotsiaalkindlustusametisse või Töötukassasse. Erateenuse alusel registreerinud klientide andmete edastamine toimub kliendi kirjalikul nõusolekul või seaduse alusel. Juhindume kliendile teenuse osutamisel Ravikindlustuse seadusest, Sotsiaalhoolekande seadusest, Tervishoiuteenuse korraldamise seadusest ja Rahvatervise seadusest.  

Kliendil on õigus:

·     Saada teavet isikuandmete töötlemise kohta.

·     Taotleda juurdepääsu klienti puudutavatele isikuandmetele (vajalik digiallkirjastatud taotluse esitamine) ning nõuda vajadusel ebaõigete andmete parandamist, kustutamist.

·     Esitada kaebus Ambromed Kliinikule e-postil andmekaitse@ambromed.ee või Andmekaitse Inspektsioonile, Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee. 

·     Saada teave isikuandmete esitamata jätmise võimalike tagajärgede kohta. 

Andmete säilitamine

Ambromed kliinik säilitab isikuandmeid (s.h eriliigilisi isikuandmeid) lähtuvalt õigusaktides ja rahastajatega sõlmitud lepingutes toodud tähtaegadest. Andmete säilitamistähtaja möödudes digitaalsed andmed kutsututatakse, paberkandjal andmed hävitatakse.


Küsimuste, ettepanekute, kaebuste korral on võimalik pöörduda Ambromed Kliiniku andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@ambromed.ee.